Nye handelskriterier
Lansert 23. september  2020.

Last ned bakgrunnsdokument

Bakgrunn

Handelsbransjen i Norges sysselsetter 370.000 personer og utgjør ca. 9% av den samlede verdiskapningen på fastlands-Norge.

Bransjen har stor påvirkningskraft fordi den relaterer seg til oss alle i dagliglivet og i arbeidslivet - over hele landet.  

Miljøfyrtårn har sertifisert butikker siden 1998. Utviklingen i bransjen peker på nye utfordringer innen digitalisering, netthandel, logistikk og distribusjon.  

"Veikart for grønn handel" peker på at de store miljøutfordringene er knyttet til produktenes livsløp, og løfter frem at løsningene må ligge i et økt fokus på de indirekte miljøaspektene, sirkulær økonomi og sosial bærekraft. Våre oppdaterte kriterier adresserer disse utfordringene.

Bransjens miljøaspekter

Handelsvirksomhetene har i lengre tid jobbet godt med de direkte miljøaspektene som energi, avfall og transport i egen drift

Men de største utfordringene ligger på de indirekte miljøaspektene

Her ligger det store utslipp og negativ miljøeffekt i dagens varehandel, men  også fremtidige grønne forretningsmuligheter.

De nye kriteriene har en mer helhetlig tilnærming til hele verdikjeden, altså både de direkte og de indirekte miljøaspektene.

 • oppstrøms (leverandører og produsenter med hensyn til råvarer, vareproduksjon og transport )
 • nedstrøms (forbruker med hensyn til vedlikehold, reparasjon og gjenvinning av ressurser)

Dette har gitt vesentlige endringer i kriteriesettet. 

Mål

De nye kriteriene skal gi handelsvirksomheter bedre verktøy for et grønt skifte og økt grønn konkurransekraft gjennom kontinuerlig forbedring. 

Kriteriene skal også adressere direkte og indirekte aspekter på klima, miljø og sosial bærekraft knyttet til produktene.

En handelsvirksomhet på de nye kriteriene skal bidra til å :

 • forbedre styringen av hvilke produkter virksomheten produserer og/eller forhandler. 
 • forbedre styringen av de indirekte miljøaspektene i sin verdikjede. 
 • stimulere til mer miljø- og klimasmart adferd. 
 • bedre måle resultatene av gjennomførte tiltak. 
 • forbedre rapporteringen og evalueringen av sitt klima- og miljøarbeid.   

 

Målgruppe

Målgruppen for de nye kriteriene er virksomheter tilknyttet handelsbransjen, primært registrert på næringskoder i kapittel 46 og 47 under standard for næringsgruppering (SN).

Presiseringer: 

 • Gjelder både detaljhandel og engroshandel 
 • Gjelder både handel med proff- og privatmarkedet 
 • Gjelder både handel gjennom fysisk utsalgssted, via internett, via videreformidling (engros) m.m. 
 • Gjelder ikke handel med motorvogner 

Det er utviklet et eget ekstra kriteriesett for de som sertifiseres etter hovedkontormodellen.  

Om kriteriesettet

Sertifiseringskriteriene for handel lansert i 2020 innebærer:

 • Åtte nye kriterier. 
 • Ett revidert kriterium fra ‘Butikk’ - #447. 
 • To justerte kriterier fra ‘Butikk’ - #429 og #2020. 
 • Ett justert kriterium fra ‘Engroshandel’ - #991. 

Kriteriesettet ‘Handelskriterier Hovedkontor’ inneholder seks nye sertifiseringskriterier. 

Øvrige kriterier i kriteriesettene ‘Butikk’, ‘Apotek’, ‘Engroshandel’ og ‘Dagligvare’ slettes. 

Se nye kriterier her

Nye verktøy

Det vil foreligge noen enkle verktøy ved lansering av disse kriteriene.

 • produktvurderinger
 • verdikjedekartlegging
 • verktøy for å hjelpe virksomhetene å utnytte potensialet som ligger i kriteriene og egen virksomhet.  

Anbefalt lesning i forbindelse med kriteriene

 

Last ned

OESD's retningslinjer for flernasjonale selskaper

 

Last ned

Circular Economy Action Plan

 

Last ned

Bidrag til utvikling av kriteriene

 Utviklingen og revisjonen av de nye handelskriteriene ville ikke vært mulig uten mye vilje og evne fra mange aktører. Sertifiserte virksomheter i flere bransjerMiljøfyrtårnkonsulenter, sertifisører, bransjeorganisasjoner og annet fagmiljø har vært med å utforme det vi håper kan bidra til ny og forsterket grønn konkurransekraft i handelsbransjen..

Kontakt oss

Dersom dere har tilbakemelding, tips til verktøy og/eller andre forbedringer kan dere kontakte

Stiftelsen Miljøfyrtårn
Jan Halvor Bransdal - [email protected]

Video Poster Image